Bakanlık, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne değişiklik yaptı.

Türkiye genelinde uygulanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından önemli bazı değişiklikler yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yurt içerisinde geçerli karayolu taşımacılığı kapsamında hazırlanan yeni yönetmelik bu sabah Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

İstanbul Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

MADDE 1 –

8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin onuncu ve on ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, on altıncı fıkrasında yer alan “G, L, M, N, P” ibaresi, “G, L, N” olarak değiştirilmiş, yirminci fıkrasında yer alan “Yetki belgesi sahibinin faaliyeti esnasında,” ibaresi “M ve P türü yetki belgesi sahipleri haricindeki diğer yetki belgesi sahibinin faaliyeti esnasında,” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) M türü yetki belgeleri için başvuranlardan; a) M1 yetki belgesi için başvuranların, 3/6/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği kapsamında il/iller bazında düzenlenen yetki belgesine sahip olmaları, b) M2 yetki belgesi için başvuranların, Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği kapsamında ulusal bazda düzenlenen yetki belgesine sahip olmaları, şarttır.”

“(12) P türü yetki belgeleri için başvuranlardan; a) P1 yetki belgesi için başvuranların, Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği kapsamında il/iller bazında düzenlenen yetki belgesine sahip olmaları, b) P2 yetki belgesi için başvuranların, Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği kapsamında ulusal bazda düzenlenen yetki belgesine sahip olmaları, şarttır.”

“(24) M ve P türü yetki belgesi sahiplerinin faaliyetleri esnasında, bu maddeyle belirlenmiş olan şartları kaybetmeleri halinde yetki belgeleri iptal edilir.”

MADDE 2 –

Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (ğ) bendinin (2) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 –

Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “5” ibareleri “10” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 –

Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “d) Adlarına M2 yetki belgesi düzenlenmiş firmalar, geçerli bir taşıma işleri organizatörü yetki belgesine sahip olmaları halinde, yalnızca kargo tasnif ve aktarma merkezi arasında yapacakları taşımalarda, başka firmalar adına düzenlenen K1 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları,”

MADDE 5 –

Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “, kargo” ve “, kargonun” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, on ikinci fıkrasında yer alan “, eşya ve kargoyu” ibaresi “ve eşyayı” olarak değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “ve kargo” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, on dördüncü fıkrasında yer alan “, kargo” ibareleri, kırk beşinci fıkrasında yer alan “ve kargo” ibaresi ve kırk altıncı fıkrasında yer alan “, 43 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 –

Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 –

Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan “ve kargo” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 –

Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin birinci ve on dördüncü fıkralarında yer alan “ve kargo” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “, tarifeli yolcu ve kargo” ibaresi “ve tarifeli yolcu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 –

Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarında yer alan “, 43 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları” ibareleri ile aynı maddenin sekizinci fıkrasında yer alan “fıkraları ile 43 üncü maddenin üçüncü” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 –

Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “, 43 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin altıncı fıkrasının cümle başına “14 üncü maddenin yirmi dördüncü fıkrası,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11 –

Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(8) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte geçerli bulunan M ve P türü yetki belgeleri için, 14 üncü maddenin onuncu ve on ikinci fıkraları, 31/12/2021 tarihine kadar uygulanmaz.”

MADDE 12 –

Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 –

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 –

Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

 

 

COŞTURAN POTASYUM SİLİKAT
* Bitki bünyesindeki suyu ayarlar, meyvede çatlamayı % 80 oranında durdurur.
• Bitkinin mantar patojenlere direnci arttırır. Mantar kökenli hastalıkları, maytları kontrol eder.
Beyaz sineği ve diğer böcekleri önler. Yapraklara sprey olarak haşere kontrol amacıyla
uygulanabilir.
* Bitkilerin besinleri taşıma özelliğini arttırır. Hücre duvarını güçlendirir. Kök hücreleri yeniler.
Daha iyi sağlıklı meyve,çiçek ve sebze oluşumunu sağlar.
* Kan pıhtılaştırıcı gibi enfeksiyonlu bölgeyi silikonla sararak bitkiyi patojenlere karşı korur.
Hücre duvarını kalınlaştırıp hücreyi büyüterek de koruma sağlar.
• Dikenlerin gelişmesini, yapraklarda mineral konsantrasyonunun artmasını sağlar.
• Hasatın kalitesini, rengini kokusunu arttırır.
• Bitkiler için gerekli besin mineralleri ve çinkonun alınımı nı kolaylaştırır.
• Fosfor metabolizmasını ayırarak bitkinin soğuğa karşı dayanıklılığını arttırır (Don'a karşı
koruyucu etki sağlar).
* Bitkinin abiotik strese direncini arttırır.
• Bitkideki hastalık baskısını azaltır
• Bitkide büyüme ve verimi arttırır.
• Bitkinin kuraklılık ve mevsim şartlarına direnci arttırır.
Costuran’ın etkilerinden bazı örnekler
* Kirazda ve üzümde tane iriliğinde artış sağlar.
* Nar ağacında gün yanığını önler,yaprakların üzerini kaplayarak güneşe karşı yaprağın
yanmasını önler,ayrıca meyve üzerinde film oluşturarak çatlamaları da önler.
• Çeltikte ve buğdayda dikliği sağlar. Çeltik ekilen topraklar, çeltiğin silisi alması nedeniyle
zamanla silis bakımından fakirleşiyor, potasyum silikat sulama suyuna veya bitkiye yapraktan
verilerek silis ihtiyacını da dengeliyor.
* Büyümekte olan dolmalık kabağa verildiğinde verimini, boyutunu, ağırlığını, sayısını attırır.
• Kabaktaki uygulamalarda bitkiye matlık yapan(gümüşleme) de etkili sonuçlar verir.
• Yüksek tuzluluk durumunda domatesin canlılığını korumasını sağlar.
KULLANIM ŞEKLİ
• Gerek topraktan seyreltilmiş çözelti halinde veya yapraktan püskürtme suretiyle uygulanır.
Yaprak dozu; 150-300 cc/100 lt su..

• Diğer gübrelemelerin öncesinde veya sonrasında verilmelidir.
• Bitki ekiminden önce toprak düzenleyici ve zenginleştirici olarakta kullanılır.
KARIŞABİLİRLİK
• Coşturan’ın pH değeri 11-12 arasındadır ve asitli gübrelerle karışmaması gerekir, yoksa
çözünmüş silisten dolayı jellenme problemi olabilir.
Potasyum silikat,pars lime sülfür,grafit,çinko tozu,hadjin yılan kovucu,bakır
sülfat,magnezyum sülfat,magnezyum oksit,sodyum metabisülfit,alüminyum
hidroksit,tutkal,pva,mangan dioksit,manganez dioksit,mangan sülfat,çinko sülfat,çinko
oksit,sodyum ligno sülfonat,potasyum ligno sülfonat,aripad hayvan altlığı,pirinç tozu,bakır
tozu,alüminyum tozu,kurşun oksit,sülyen,mürdesenk,zeolit,sepiyolit,parsvet yara
tozu,badimon yara tozu
Dmrsüren kimya ltd.şti-0216 4421200-05523307100
www.kimyadeposu.com

Logisticusdergisi.com

Check Also

TÜRKİYE SATIŞI İMZALANDI

İleriye dönük adımlar atıldı Türkiye’nin ABD’den almayı planladığı F-16 savaş uçaklarıyla ilgili önemli bir gelişme …

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]